Coś więcej o ZHR.. 

17 tys.

członków zhr

5

 

jednostek w hufcu

Początki:

Korzenie ZHR sięgają 1980 roku, w którym powstały Kręgi Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM) skupiające niezależne, tzw. niepokorne, środowiska harcerzy i instruktorów. Jednym z głównych celów założenia ZHR był powrót do zasad wychowania harcerskiego wypracowanych przez wybitnych instruktorów – twórców harcerstwa w Polsce. 

 

W pracy tej czynnie pomagali harcerki i harcerze, z których najstarsi złożyli Przyrzeczenie Harcerskie jeszcze w okresie dwudziestolecia międzywojennego. ZHR nawiązuje bezpośrednio do tradycji skautingu polskiego, powstałego w 1911 r., do wojennej historii organizacji podziemnych: Szarych Szeregów i Hufców Polskich, a także do niezależnego harcerstwa powojennego.

ZHR jest przede wszystkim organizacją wychowawczą, której fundamenty stanowią wartości chrześcijańskie. Naszym sprawdzonym narzędziem wychowawczym jest przykład własny instruktorów, dlatego też duży nacisk kładziemy na bezwzględne przestrzeganie Prawa Harcerskiego.

 

Idea:

Idea harcerskiego systemu wychowawczego wyrażona jest w rocie Przyrzeczenia Harcerskiego, składanej przez każdego członka Związku:

 

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce,

nieść chętną pomoc bliźnim, być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

 

Służba Bogu rozumiana jest jako identyfikowanie się z zasadami wyznawanej wiary i wypełnianie wynikających z niej obowiązków; służba Polsce oznacza godne spełnianie obowiązków patriotycznych i obywatelskich; służba bliźnim oparta jest zaś na poczuciu przynależności do wspólnot, w których harcerze żyją (wspólnoty narodowej, lokalnej czy też tej najmniejszej, jaką jest rodzina) i współodpowiedzialności za nie. Dzięki takiej postawie harcerze stają się użyteczni jako obywatele – czynni, odpowiedzialni, aktywni w życiu społecznym. Ponadto ideę harcerską na całym świecie wyrażają trzy palce pozdrowienia skautowego – symbole służby, braterstwa i pracy nad sobą.

 

Wartości:

System wychowawczy w ZHR oparty jest o uniwersalne wartości chrześcijańskie, co zostało ujęte w Statucie organizacji, którego zapis mówi, iż instruktorami Związku mogą być wyłącznie chrześcijanie.

 

Piony organizacyjne i poziomy wiekowe:

Związek działa w dwóch oddzielnych organizacyjnie pionach: żeńskim i męskim, którymi dowodzą Naczelnicy. Nad całością zaś czuwa Przewodniczący ZHR. Wychowujemy od najmłodszych lat, kiedy do gromad przyjmujemy zuchy (7-11 lat), przez pracę w drużynach harcerskich (12-15 lat) po działania wędrowników (16-18) i harcerstwa starszego (powyżej 18 roku życia). W dwunastu okręgach w całej Polsce skupiamy trzynaście tysięcy harcerek i harcerzy.

 

 

Cele wychowania ZHR:

Harcerstwo ma na celu wychowanie – w myśl Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego – dzielnych, prawych i zdolnych do poświęceń ludzi. Wychowanie harcerskie polega przede wszystkim na stwarzaniu warunków do harmonijnego i pełnego rozwoju człowieka we wszystkich obszarach jego osobowości: duchowym, emocjonalnym, intelektualnym i fizycznym oraz pomocy w odnalezieniu miejsca w społeczeństwie.

 

Podstawą wychowania harcerskiego jest służba – przede wszystkim bliźniemu. Jednak bez przygody i harcu nie da się zarazić młodzieży bakcylem służby harcerskiej. Środowiska ZHR co roku organizują zimowe i letnie obozy, śródroczne biwaki i rajdy. Wędrujemy po górach, spływamy kajakami, żeglujemy i zwiedzamy na rowerach, a wszystko to w bliskim kontakcie z naturą. Możemy również poszczycić się obecnością na międzynarodowych zlotach skautowych, wyprawami na Kilimandżaro, w Himalaje, do Gruzji, Kazachstanu i na Syberię.

Naszą służbę wypełniamy na wiele sposobów, środowiska inicjują lub angażują się w wiele inicjatyw lokalnych i regionalnych. Na poziomie całego ZHR tworzone są i realizowane duże programy edukacyjne i wychowawcze.

103

harcerzy w hufcu

WWW.MATECZNIKZHR.PL - PODLASKI HUFIEC HARCERZY ,,MATECZNIK"

wykonał phm. Piotr Rydzewski HR